Pravidla

DOPORUČENÍ / PRAVIDLA / OBCHODNÍ PODMÍNKY

DOPORUČENÍ

 • Prezentuj se takový, jaký opravdu jsi. Piš o sobě pravdu a buď otevřený. Jen tak můžeš najít pravdivého a otevřeného partnera.

 • Chovej se k ostatním slušně a láskyplně.

 • Neber si nic osobně. Ten druhý tě nezná a pokud ti napíše něco, co se tě dotkne, je to jen jeho vidění tebe či tvého světa, nic to o tobě nevypovídá.

 • Nevytvářej si domněnky. Jistě znáš různé typy lidí (a typologií) a tak víš či tušíš, že někteří mluví jinými jazyky, mají jiné vnímání světa, jiné hodnoty apod. Za jejich slovy vůbec nemusí být to, co si tam projektuješ. Zeptej se jich raději 😉

 • Respektuj přání a potřeby druhých (pokud s tebou např. někdo odmítá komunikovat nebo nemá náladu na schůzku).

 • Důvěřuj, ale prověřuj (aneb nedávej hned svůj kontakt každému).

 • Věř své intuici a pocitům (pokud ti něčí komunikace nesedí, máš z ní nepříjemné pocity apod. věř, že to nebývá jen tak, že intuice a pocity napovídají „Tudy ne“).

PRAVIDLA POUŽITÍ

 • Uživatel/osoba používající web musí být starší 18 let. Osobám pod tuto věkovou hranici je použití webu zakázáno. K používání webu v celém jeho rozsahu je nezbytné, aby uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů; po udělení tohoto souhlasu se stává tzv. Subjektem osobních údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace, s pomocí níž lze přímo nebo nepřímo uživatele identifikovat, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.

 • Za projevy jakékoliv nenávisti, vulgarity apod. budeš provozovatelem zablokován.

 • Nevkládej zde bez předchozí domluvy reklamu na jakékoliv jiné akce, aktivity, seznamky a povahou podobné projekty.

 • I když je poselství této seznamky jasné a je určena pro vědomé/probuzené muže a ženy, určitě zde můžeš narazit i na lidi, kteří sem „nepatří“, případně i podvodníky. Toto se budu snažit eliminovat a poskytovat ti bezpečné prostředí, avšak prosím, pokud na někoho v tomto smyslu podezřelého narazíš, upozorni mě.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (OP)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online přístupů a dalších online služeb.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky a další jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je Veronika Laštovičková, Hvozdnice 186, 252 05. IČ: 11911301
E- mail: vedomaseznamka@vedomaseznamka.cz

Registrace, přihlášení

 1. Uživatel se na web registruje/přihlašuje prostřednictvím webové stránky k tomuto určené; registrace/ přihlášení je zpoplatněno 290 Kč / 1 měsíc. Správce si vyhrazuje právo uživatele nezaregistrovat nebo registraci zrušit v případě porušení pravidel a podmínek použití, takové rozhodnutí není povinen nijak zdůvodňovat.
 2. Registrací uživatel vyslovuje dobrovolný a výslovný souhlas s těmito OP včetně zpracování osobních údajů a fotografií.

Placené služby

 1. Plnohodnotné využívání služeb webu je zpoplatněno. Použití těchto služeb je dobrovolné a záleží pouze na uživateli, zda služby využije či nikoli. Popis, cenové podmínky a návod k placeným službám jsou uvedeny na příslušných stránkách webu, tyto informace jsou uživateli dostupné před aktivací placené služby. Uživatel je před aktivací této služby vždy upozorněn na to, že daná služba je zpoplatněna. Na místě zpoplatnění služby je uveden ceník a dostupné platební metody, ceny jsou vždy uváděny včetně DPH. Je zde také možnost kontaktovat správce nebo zadat žádost o reklamaci/vrácení peněz prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. Úhrada probíhá převodem částky na účet správce. Lze uhradit vždy na 1 měsíc.
 3. Úhradou služby vzniká právní vztah mezi uživatelem a správcem. Po zaplacení všech poplatků spojených s úhradou služby, se správce zavazuje zprovoznit služby bez zbytečného odkladu. Uživatel nemá nárok na zprovoznění služby dříve, než bude provedena úhrada poplatků v plné výši.
 4. Jestliže uživatel uhradí poplatek za objednané služby a následně svou registraci/přihlášku zruší, zaplacená úhrada se nevrací.
 5. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.
 6. V případě, že správce v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“) nemůže službu realizovat, přihlášené/registrované uživatele neprodleně uvědomí. V tomto případě veškeré závazky vůči uživateli, vzniklé správci na základě právního vztahu mezi účastníkem a správcem zanikají a uživateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

Odstoupení

 1. Vznikne-li mezi uživatelem a správcem právní vztah, uživatel akceptací těchto OP výslovně souhlasí, aby bylo započato s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), přičemž z tohoto důvodu nemá kupující právo od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku odstoupit.
 2. Uživatel má právo zpoplatněnou službu nevyužít, rozhodne-li se však placené služby použít, po uhrazení poplatků uživatelem, nemá uživatel právo od smlouvy odstoupit.

Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
 2. Veškerá odpovědnost za používání webu je na straně uživatele, správce nenese žádnou odpovědnost. Správce také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 3. V případě, že uživateli není poskytnuta uhrazená služba, je oprávněn požadovat zprovoznění uhrazené služby. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit správci e-mail, který uvedl v registraci, resp. identifikační údaje platby. V opačném případě bere uživatel na vědomí, že správce není schopen reklamovanou službu dohledat.
 4. V případě, že dojde ze strany správce ke zrušení služby uhrazené uživatelem, aniž by uživatel zrušil svou registraci, nebude-li ujednáno jinak, správce vrátí úhradu uživatele v plné výši bankovním převodem na bankovní účet uživatele.

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
 2. Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.
 2. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.vedomaseznamka.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Jak seznámení vnímám já, Veronika, tvůrkyně této seznamky. Nemám nouzi o kontakt s druhým pohlavím, o jeho zájem a jednoduše se seznamuji. Jenže před časem jsem se probudila a vnímám potřebu hlubších vztahů s podobně nastavenými muži, kteří mají podobné hodnoty. Věřím v hlubší propojení, v krásu našich duší, ve velká čistá srdce. Máme je všichni, ale ne všichni máme odvahu je otevřít. Věřím ve svobodné, krásné a láskyplné vztahy. Věřím, že můžeme žít spolu a přesto se nemusíme cítit svázaní.

Věřím, že vztah je v našich životech onou pomyslnou třešničkou na 🎂

Jako tvůrkyně této seznamky ti nabízím, to, co dopřávám i sobě – laskavý, pozorný a otevřený přístup. Vše na stránkách je transparentní, jsou jasně stanovena pravidla i poplatky, nikde se neskrývá záludná klička a se všemi jednám na rovinu. Na dotazy odpovídám tak rychle, jak jen to jde. Seznamka je ryze česká, nejedná se o pobočku velké a neosobní zahraniční firmy. Nabízím něco jiného, než klasické internetové seznamky, které vnímám jako povrchní. V současné době sama nemám partnera a tak tu najdeš i můj profil.

Dávám ti k dispozici prostor a možnosti, jak je uchopíš, záleží jen na tobě ❤️